96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Nom del tràmit
Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. Treball.

Objecte del tràmit
La concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establits en l’Ordre 15/2017, de bases reguladores.
L’objectiu d’aquestes ajudes és la consolidació de l’ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.

Requeriments
a) Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins de l’any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d) No tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altri.
e) Tindre almenys 19 anys d’edat en la data de publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

Quantia de l’ajuda
1.1. La quantia de la subvenció ascendirà a la suma de les quotes mensuals que la persona beneficiària hauria d’abonar al RETA durant l’any natural en què es concedisca aquella, en l’import corresponent a la base mínima de cotització com a autònoma en atenció a la seua edat, limitada al període en què es complisca el requisit d’antiguitat establit en l’article 19.2 de les bases reguladores.
1.2. En aquesta quantia no s’inclourà la quantitat corresponent a la protecció per incapacitat temporal, la cotització al sistema específic de protecció per cessament d’activitat, la cotització per contingències per accident de treball i malaltia professional corresponent al tram d’edat en què es trobe la persona sol·licitant.
1.3. La quantia de la subvenció en cap cas podrà ser igual o superior a 3.000 euros anuals.
1.4. La subvenció es destinarà al finançament de les despeses fixes d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

Termini de presentació
Fins l’11 d’octubre.

Per a més informació contactar amb l’ADL-Afic EL VERGER

Pin It on Pinterest