96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Registre Municipal Administratiu d’unions de fet

Com solicitar-ho:

 • Presentació de sol•licitud, a instància de les persones que pretenen formar part de la unió de fet, amb compareixença personal i conjunta d’ambdós.

Requisits per a constituir-se com a Unió de Fet:

Les parelles que vullguen inscriure’s en el Registre Municipal d’Unions de Fet hauran de complir els requisits següents:

 • Que convisquen en parella, de forma lliure, pública i notòria, vinculats de forma estable per una relació d’afectivitat, com a mínim durant un període ininterromput de dotze mesos, i a més devent almenys un dels membres estar empadronat en el municipi de El Verger.

No podran constituir una unió de fet:

 • Els menors d’edat no emancipats.
 • Les persones lligades a una altra persona per vincle matrimonial.
 • Les persones que formen una unió estable amb una altra persona o que tinguen constituïda una unió de fet inscrita amb una altra persona.
 • Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció.
 • Els parents col•laterals per consanguinitat o adopció dins del tercer grau.
 • Els declarats incapaços per a contraure matrimoni.

On adreçar-se:

Jutjat de Pau i Registre civil de l’Ajuntament de El Verger.

Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Documentació a presentar:

 • Original i còpia dels documents d’identificació dels sol•licitants i dels dos testimonis.
 • Certificat d’empadronament que acredite que almenys un dels sol•licitants està empadronat en el municipi de El Verger.
 • Certificat o document acreditatiu de l’estat civil (Fadrí/Divorciat/viudo) d’ambdós integrants de la parella de fet expedida pel Registre Civil o per l’òrgan competent del país d’origen acompanyat si és el cas de traducció oficial.
 • Certificat del Registre Civil acreditatiu de l’emancipació, en cas de menors d’edat.
 • Sentència d’incapacitació que els considera amb capacitat per a contraure matrimoni, si és el cas.
 • Declaració escrita de dos testimonis majors d’edat, que acredite la convivència lliure, pública, notòria i ininterrompuda dels membres de la unió de fet amb una antiguitat mínima d’un any. (Han de comparéixer personalment davant del funcionari encarregat del registre a l’efecte de formular la declaració). No podran actuar com a testimonis:
  • Els menors d’edat
  • Aquells que siguen empleats o estar al servici de què els haguera proposat.
  • Aquell que haja sigut condemnat per fals testimoni.
 • Pactes reguladors de les relacions econòmiques, si existiren a l’hora de la constitució.

Normativa:

Ordenança Municipal Reguladora del Registre Municipal Administratiu d’Unions de Fet de l’Ajuntament del Verger.

Instància:

Sol.licitud d’inscripció com a unió de fet.

Pin It on Pinterest