96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

BASES DEL CONCURS

 1. Objecte:

El concurs fotogràfic,  “Mirem el Verger” està promogut per l’Ajuntament del Verger amb motiu de la celebració de la  IV Fira Marina Alta amb els cinc sentits que enguany s’enfoca cap al sentit de la vista sota el lema “La vista. El paisatge”.
El concurs consisteix en la publicació de fotografies que donen  a conèixer el nostre poble amb l’etiqueta #miremelverger  a la xarxa social Instagram. Les imatges deuran oferir un punt de vista diferent i amb una visió moderna de tot allò que podem mirar al Verger i que formen part del paisatge del municipi (patrimoni, arquitectura, historia, modernitat, natura, serra de Segaria, cultura i esport, comerç, etc.. ).
Un jurat triarà la imatge que  es considere millor en termes de qualitat artística, originalitat i valor de l’entorn i la premiarà segons estableixen aquestes bases. Les fotografies hauran d’estar fetes al terme municipal del Verger.

 1. Termini:

El concurs s’iniciarà a partir del dia 10 de novembre (moment de la publicació d’aquestes bases a la pàgina  web de l’entitat www.elverger.es) i finalitzarà el dia 10 de gener de 2019.

 1. Forma de participació:

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les  condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

 • Realitzar una fotografia i que hagi estat feta en El Verger.
 • Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o l’acció fotografiada.
 • Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #miremelverger , sense perjudicid’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.
 • Fer un comentari amb una menció del compte a Instagram de @miremelverger
 • Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #miremelverger implica l’acceptació d’aquestes bases. No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es  tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació.  L’Ajuntament del Verger  podrà pujar durant  el concurs a les seves pàgines a Internet les fotografies que creguin oportunes per promoure el concurs.

 1. Característiques de les fotografies:

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:

 • Ha estat feta al Verger o prop del Verger, sempre fent referencia al poble.
 • Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
 • Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats quehi puguin aparèixer.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que  siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 1. Premi:

El jurat triarà  una fotografia a la qual correspondrà un premi únic que consisteix en una càmera instantània – Polaroid Snap Touch.

 1. Condicions de participació:

Podran participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física de 16 anys o més i que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. En els cas de persones menors de18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

 1. Contingut de l’obra presentada:

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament del Verger del contingut de la proposta presentada i en seran  responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables  davant de tercers  d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que  apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part del l’entitat organitzadora. L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

 1. Jurat:

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat està format per professionals de la fotografia.
El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora.

 1. Selecció de propostes guanyadores:

El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les fotografies guanyadores.  El Jurat es posara en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.
El nom de la persona guanyadora es publicarà al web i xarxes socials de l’Ajuntament del Verger. 

 1. Propietat intel·lectual i industrial:

Les persones participants cedeixen expressament a l’Ajuntament del Verger, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal,  els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat  al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es  puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.
En  conseqüència l’Ajuntament del Verger podrà utilitzar els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap  compensació addicional.

 1. Altres disposicions:

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de l’Ajuntament del Verger que es reserva el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació total  d’aquestes bases per part dels participants.

Pin It on Pinterest