96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

El proper dimarts dia 7 d’agost, a les 20:00 hores en el saló de plenari de l’Ajuntament tindrà lloc una reunió per part del Sr. Alcalde i el Cap de la Policia Local, on es convida als responsables de les seus festeres, garitos i penyes per donar publicitat de les normes bàsiques de convivència en festes i solventar qualsevol dubte que tinguen, amb la finalitat de fer compatible el descans amb l’oci.
Recordar també que es requisit indispensable el registre de tot tipus de seu, garito, penya,… acudint a l’Ajuntament.  Qui ja estiguen registrats però hagen de modificar algun punt com puga ser el canvi de domicilio de la seu, canvi de responsable, etc, també han d’anar i modificar-ho.
Recordar algunes de les NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA a festes:

  • Per a no molestar al veïnat, el volum de la música no ha de ser elevat.  L’horari màxim de soroll és fins les 02:00 h. entre setmana i fins les 04:00 h. el cap de setmana i víspera de dia festiu.  També es respetarà l’horari de descans a les 13:30 h. fins les 17:30 h. de la vesprada.
  • No està permés el consum d’alcohol i tabac als menors d’edat segons la legislació vigent.
  • El local i la via pública han de romandre en les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene per evitar molèsties al veïnat i trànsit rodat.  No es deixarà a la via pública cap tipus de mobiliari.

Actuacions de l’autoritat competent i Policia Local al respecte:

  • La carència o inexistència d’autorització municipal suposarà el precinte i tancament del local.
  • Per molèsties al veïnat: Primer s’apercibirà verbalment, si es repetix, el tancament del local per un dia i si persisteix el tancament total del local.
  • Si les molèsties es produeixen per contaminació acústica emesa per aparells reproductors de música, s’apercibirà i de fer-ne cas omís, es precintaran o decomisaran.
  • Totes les incidències portaran aparellades les corresponents denúncies segons la normativa vigent.

Pin It on Pinterest