96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

L’Ajuntament del Verger informa als proveïdors i empresaris que es presenten en processos de contractació en l’Administració realitzats mitjançant el procediment obert simplificat, es necessari estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (Rolece) que depen del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o en el Registre Equivalent de la Comunitat Autònoma, tal i com dispon l’artícle 159.4-a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
L’Ajuntament podrà utilitzar el procediment obert simplificat sempre que el valor estimat del contracte d’obra siga superior a 80.000 euros però inferior a 2.000.000 d’euros o superior a 35.000 euros però inferior 100.000 euros en el cas de contractes de subministrament o serveis.

Pin It on Pinterest