Idioma

Models i Sol·licitud

Valencià/Castellà

                          Instància General valencia2 espana

Valencià/Castellà

                           Autoliquidació valencia2 espana

 

Formularis Títol II: Informacions urbanístiques i altres consideracions
Consideracions prèvies a la tramitació de les autoritzacions: informacions urbanístiques i altres consideracions
 URBANISMEModel normalitzat de sol.licitud de cèdula urbanística
 URBANISMEModel normalitzat de sol.licitud d’informació urbanística
Formularis Títol III: Actes i usos subjectes a autorització urbanística
Formularis Títol VI: Espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics
Autoritzacions d’activitats en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics
 URBANISMEMod. Declaració responsable art. 9 Llei 14/2010
 URBANISMEMod. Comunicació prèvia a l’obertura art. 9 Llei 14/2010
 URBANISMEComunicació prèvia a l’obertura d’instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables art. 17 Llei 14/2010
 URBANISMEMod. Sol·licitud autorització activitats art. 10 Llei 14/2010
 URBANISMEMod. Comunicació prèvia a la comprovació municipal art. 10 Llei 14/2010
 URBANISMEMod. Notificació prèvia a l’obertura art. 10 Llei 14/2010
 URBANISMEActa de comprovació
 URBANISMEMod. Certificació de l’assegurança de responsabilitat civil.  Annex I. Decret 143/2015.  11 de setembre
 URBANISMEDeclaració responsable per l’instal·lació eventual, portàtil i desmuntables art. 17 Llei 14/2010
 URBANISMEMod. Fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtil i desmuntables mitjançant assegurança de caució.  Annex II. 2 Decret 143/2015 11 de setembre
 URBANISMEMod. Fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtil i desmuntables mitjançant assegurança d’aval.  Annex I. 2 Decret 143/2015 11 de setembre
Formularis Títol VIII: Ocupaciò de via pública
RENDES I EXACCIONSSol·licitud d’autorització del domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars
 RENDES I EXACCIONSSol·licitud de renovació d’autorització del domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars  valencia2  espana
RENDES I EXACCIONSSol·licitud d’Autorització de Tall i/o Ocupació Via Pública

 

Altres Documents
ALCALDIABorsa de treball
ALCALDIAProves Selectives
ALCALDIATreball Temporal
ALCALDIADeclaració Responsable per ús de les Instal·lacions de l’Àrea Recreativa “El Bassot” valencia2 espana
ALCALDIASol·licitud per ús de Dependències Municipals valencia2 espana
POLICIAEscrit de descàrrec
POLICIALlicència Animals Perillosos
POLICIARenovació llicència Animals Perillosos
POLICIAInscripció en el registre d’animals
INTERVENCIÓAlta de tercers

 

La documentació està en format PDF® o DOC. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.

Share This