Lloc en que podrà realitzar-se la consulta:

Ajuntament del Verger
C/ Cervantes, 10
El Verger (Alacant)
www.elverger.es

Horari en que podrà realitzar-se la consulta:

Consulta general en l’Ajuntament:
De 9:00 a 14:00 hores
Consulta específica amb l’assistència d’un tècnic de l’Equip Redactor:
Els dijous de 10:00 a 14:00 hores, amb cita prèvia (obras.urbanismo@elverger.es o al tel. 96 575 01 25).

Termini per a formular al·legacions o suggerències:

45 dies des de la publicació del presente anunci en el DOCV i en el diari d’àmplia difusió “Las Provincias”.

Per l’Ajuntamient Ple del Verger, en data 11 de juny de 2013 s’adoptà acord relatiu als tràmits d’informació i participació pública de la versió preliminar del Pla General del Verger i conjunta i simultàniament del corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental per a l’avaluació ambiental estratègica del Pla i de l’Estudi del Paisatge, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV), 7 i següents de la Llei 9/2006 i Decret 120/2006 pel que s’aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, indicant-se seguidamente les dades essencials de l’esmentat tràmit:

Títol del pla: Pla General del Verger (Versió preliminar, acompanyada de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i de l’Estudi del Paisatge que es tramiten conjunta i simultàniament).

Contingut: Ordenació urbanística i avaluació ambiental estratègica de la totalitat del terme municipal del Verger. La versió preliminar del Pla inclou Memòria Informativa-Anexos, Plànols d’Informació, Memòria Justificativa-Anexos, Directrius, Normes Urbanístiques, Catàleg de Bens, Fitxes de Planejament i gestió, Plànols d’Ordenació, Informe de sostenibilitat econòmica i resum executiu. Conjunta i simultàniament s’acompanyen i tramiten l’Informe de Sostenibilitat Ambiental-Anexos per a l’Avaluació Ambiental Estratègica i l’Estudi del Paisatge i s’efectuaran les operacions complementàries de participació pública previstes en els esmentats documents.

Inici
Estudi del Paisatge
Informe de Sostenibilitat Econòmica
Resum Executiu

S’AMPLIA EL TERMINI PER A FORMULAR AL.LEGACIONS/SUGGERÈNCIES EN 15 DIES NATURALS (FINS EL 5 DE DESEMBRE 2013) SEGONS DECRET D’ALCALDIA

Òrgan administratiu davant el qual han de presentar-se les al·legacions/suggerèncias: Ajuntament Ple.

Termini per a l’aprovació del Pla: Transcorreguts tres mesos des de la finalització del termini d’informació al públic i d’emissió d’informes sectorials sense resolució expresa sobre l’aprovació provisional, s’entendrá desestimada l’aprovació provisional.

Suspensió de llicències: De conformitat amb l’article 101 de la LUV i àmbits i condicions específiques que s’indiquen en el resum executiu del Pla, des de l’11 de juny de 2013.

En El Verger, a 12 de septiembre de 2013

El Alcalde.– Miguel González Bañó