Idioma

Models i Sol·licitud

Valencià/Castellà

 Instància General valencia2 espana

Valencià/Castellà

 Autoliquidació valencia2 espana

Valencià/Castellà

  Alta de tercers

 

Formularis Títol II: Informacions urbanístiques i altres consideracions
Consideracions prèvies a la tramitació de les autoritzacions: informacions urbanístiques i altres consideracions
 URBANISME Model normalitzat de sol.licitud de cèdula urbanística
 URBANISME Model normalitzat de sol.licitud d’informació urbanística
Formularis Títol III: Actes i usos subjectes a autorització urbanística
Formularis Títol IV: Autoritzacions ambientals per a l’exercici d’activitats
Formularis Títol VI: Espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics
Autoritzacions d’activitats en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics
 URBANISME Mod. Declaració responsable art. 9 Llei 14/2010
 URBANISME Mod. Comunicació prèvia a l’obertura art. 9 Llei 14/2010
 URBANISME Comunicació prèvia a l’obertura d’instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables art. 17 Llei 14/2010
 URBANISME Mod. Sol·licitud autorització activitats art. 10 Llei 14/2010
 URBANISME Mod. Comunicació prèvia a la comprovació municipal art. 10 Llei 14/2010
 URBANISME Mod. Notificació prèvia a l’obertura art. 10 Llei 14/2010
 URBANISME Acta de comprovació
 URBANISME Mod. Certificació de l’assegurança de responsabilitat civil.  Annex I. Decret 143/2015.  11 de setembre
 URBANISME Declaració responsable per l’instal·lació eventual, portàtil i desmuntables art. 17 Llei 14/2010
 URBANISME Mod. Fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtil i desmuntables mitjançant assegurança de caució.  Annex II. 2 Decret 143/2015 11 de setembre
 URBANISME Mod. Fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtil i desmuntables mitjançant assegurança d’aval.  Annex I. 2 Decret 143/2015 11 de setembre
Formularis Títol VIII: Ocupaciò de via pública
RENDES I EXACCIONS Sol·licitud d’autorització del domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars
 RENDES I EXACCIONS Sol·licitud de renovació d’autorització del domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars  valencia2  espana
RENDES I EXACCIONS Sol·licitud d’Autorització de Tall i/o Ocupació Via Pública

 

Altres Documents
ALCALDIA Borsa de treball
ALCALDIA Proves Selectives
ALCALDIA Treball Temporal
ALCALDIA Declaració Responsable per ús de les Instal·lacions de l’Àrea Recreativa “El Bassot” valencia2 espana
ALCALDIA Sol·licitud per ús de Dependències Municipals valencia2 espana
POLICIA Escrit de descàrrec
POLICIA Llicència Animals Perillosos
POLICIA Renovació llicència Animals Perillosos
POLICIA Inscripció en el registre d’animals

 

La documentació està en format PDF® o DOC. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.