Les ordenances estan en format PDF®. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.

 

 
 

 

Ordenances Fiscals

 

 

 
 
  Basura i recollida d’escombreries (Actualitzada 2024)  307 Kb
  Taxa per prestació de serveis en el Cementeri Municipal 188 Kb
  Documents administratius 514 Kb
  Guals 184 Kb
  Escola Infantil 188 Kb
  Impost bens inmobles (IBI) 
180 Kb
  Impost instal·lacions, construccions i obres (ICIO)
365 Kb
  Impost vehicles tracció mecànica (IVTM) 184 Kb
  Ocupació de via pública 192 Kb
  Plusvalies 184 Kb
  Instal.lacions Esportives 180 Kb
  Retirada de vehicles 184 Kb
  Clavegueram 184 Kb
  Servei d’aigua potable 151 Kb
  Taxis 476 Kb
  Ordenança municipal de tràfic i movilitat
378 Kb
  Canon urbanística adequació CN-332 110 Kb
  Instal.lació de cadafals amb motiu dels festejos de Bous al Carrer 156 Kb
  Preu públic matrimonis civils 133 Kb
  Llicències urbanístiques 171 Kb
  Utilització de locals municipals
146 Kb
  Ordenança fiscal reguladora del Punt Blanc
229 Kb
  Taxa per llicencies i autoritzacions administratives per a locals en general, espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics 3,88 Mb
  Taxa per drets d’examen
134 Kb
  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
146 Kb
  Taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública (Actualitzada 2024) 178 Kb
 
 
 

Ordenances Reguladores

 

 
 
  Instal·lació de Tanques i valles publicitàries
56 Kb
  Bon govern i convivència. (Actualitzada 2024)
1.37 Mb
  Protecció contra contaminació acústica i vibracions 484 Kb
  Neteja urbana 
370 Kb
  Publicitat en busties 89 Kb
  Creació de registre municipal d’Associacions de veïns 1,69 Mb
  Rehabilitació façanes 150 Kb
  Reglament de les escoles esportives municipals
1,48 Mb
  Ordenança reguladora per a l’autorització de llicències urbanístiques i d’activitats 1,07 Mb
  Reglament instal.lacions esportives 228 Kb
  Reglament municipal del registre d’unions de fet 167 Kb
  Reglament Horts Urbans
57 Kb
  Rastre de venta no sedentaria (Actualitzada 2024)
1,13 Mb
  Ordenança reguladora de la instalalació d’equips d’aire condicionat en les façanes dels edificis
59 Kb
  Ordenança reguladora del medi rural del terme municipal del Verger
168 Kb
  Ordenança reguladora del servei del cementeri municipal del Verger
244 Kb
  Ordenança reguladora d’estacionaments i reserves d’espais en vies públiques per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
297 Kb
  Reglament Regulador de les Borses de treball  227 Kb
  Reglament Municipal d’honors, distincions i agermanament entre municipis 240 Kb
  Ordenança Municipal de protecció de l’arbratge
233 Kb
  Ordenança reguladora de les instal·lacions solars i fotovoltaiques
913 Kb
  Ordenança reguladora de la concessió de subvencions (Novetat 2024)
854 Kb
  Ordenança reguladora de la venta no sedentaria (Novetat 2024)
847 Kb