NOTA:

La documentació urbanística facilitada a través de la pàgina web d’aquest Ajuntament no eximeix ni excusa de la seua consulta a les dependències municipals.

Amb eixe sentit en el supòsit de discrepàncies entre la informació facilitada amb suport informàtic i la facilitada amb suport paper, prevaldrà la de suport paper que consta segellada i diligenciada a l’Ajuntament.