NOTA:

La documentació urbanística facilitada a través de la pàgina web d’aquest Ajuntament no eximeix ni excusa de la seua consulta a les dependències municipals.

Amb eixe sentit en el supòsit de discrepàncies entre la informació facilitada amb suport informàtic i la facilitada amb suport paper, prevaldrà la de suport paper que consta segellada i diligenciada a l’Ajuntament.

3. Unitat d'Execució
4. Unitat d'Execució
5. Unitat d'Execució
Sòl Urbà de Baixa Densitat (1993)

6. Sector C (2006)
7. Sector D (2002)
8. Sector E (1998)
10. P.A.I. Huertas del Molino (2007)
11. Otros