En compliment del que s’estableix en l’article 178 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, segons el qual  “1. Els ajuntaments, en l’àmbit de la seua competència, portaran sengles registres d’accés públic: el de Programes d’Actuació i el d’Agrupacions d’Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

La Regidoria d’Urbanisme de l’Excm. Ajuntament del Verger ha procedit a la creació del Registre de Programes d’Actuació i del Registre d’Agrupacions d’Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores, en els quals figuraran els programes d’actuació i aquelles agrupacions o entitats que intervinguen en les actuacions urbanístiques dutes a terme per la nostra corporació des de la vigència de l’actual regulació urbanística de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les quals, amb anterioritat a aquest mandat legal, ja es van inscriure i figuren en el Registre autonòmic de la Conselleria competent en matèria d’urbanisme.

L’objecte del Registre és donar publicitat formal dels programes d’actuació aprovats, així com de les agrupacions d’interés urbanístic i entitats urbanístiques col·laboradores existents, afavorint la seua pública consulta i, al seu torn, dotar de transparència jurídica al procediment que comporta la inscripció de tot ells en el Registre.

El Ple de l’Ajuntament del Verger, en sessió de data 09 d’agost de 2023, va aprovar crear aquest Registre Municipal. (Acord de plenari).

SECCIÓ PRIMERA: PROGRAMES D’ACTUACIÓ

1.- PROGRAMES D’ACTUACIÓ INTEGRADA

2.- PROGRAMES D’ACTUACIÓ AILLADA

SECCIÓ SEGONA: AGRUPACIONS D’INTERÉS URBANÍSTIC I ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES