La visita al portal institucional de l’Ajuntament del Verger es realitzará de forma anònima.
Tan sols per a poder accedir a alguns dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris hauran  de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació dels serveis sol.licitats.
Estes dades s’incorporaran als fitxers de l’ Ajuntament del Verger i seran tratades de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les dades sol.licitades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment del interessat o d’acord amb allò previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Aquelles persones, on les dades personals estiguen en un fitxer de l’ Ajuntament del Verger podran exercir el dret d’ accés, rectificació, cancelació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.
De conformitat amb l’article 30 del RGPD (UE) 2016/679, referent al Registre d’Activitats de Tractament (RAT), cada responsable i, en el seu cas, el seu representant haurà de portar un registre de les activitats de tractament realitzades baix la seua responsabilitat.
D’acord amb l’article 31.2 de la LOPDGDD 3/2018, els subjectes enumerats en l’article 77.1 d’aquesta llei orgànica faran públic un inventari de les seus activitats de tractament, accesible per mitjans electrònics, en el que haurà de constar la informació establida en l’article 30 del RGPD (UE) 2016/679 i la seua base legal.  L’Administració General de l’Estat, les Administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració Local, son subjectes OBLIGATS a publicar el RAT.