Es convoquen ajudes, amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant, destinades a pymes, micropymes, autònoms i professionals amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic produït a conseqüència de la COVID-19.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les micropymes, pymes, autònoms i altres professionals subjectes a règim de mutualitat, el domicili fiscal de la qual i/o establiment on desenvolupe l’activitat es trobe al terme municipal del Verger, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre el 01 de juliol de 2020 i 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.
El crèdit destinat a la convocatòria, ascendeix a 40.876,47 € aportats per la Excma. Diputació d’Alacant, que es repartirà de manera proporcional entre les persones sol·licitants que complisquen amb els requisits.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, i comença a contar des de el dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP, que ha sigut hui 26 de juliol de 2021.  S’haurà de presentar de manera telemàtica i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Verger, on es disposa de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria.
Per a qualsevol consulta es podrà contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local, al telèfon de contacte 966439551 i/o per correu electrònic a info@elverger.es.

Notícies per categories

Històric de noticies