L’Ajuntament del Verger s’adhereix a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori a la qual delega la supervisió de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable o protegit.

El Ple celebrat el passat dia 08 de juliol de 2021, va aprovar per unanimitat, l’adhesió de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa suposa, en la pràctica, delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, així com les infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest municipi.

L’objecte de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori és exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte d’infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s’adherisquen al conveni marc.

Això inclou l’exercici de les funcions d’inspecció i l’inici, tramitació, resolució i execució dels procediments de restauració de la legalitat urbanística, els procediments sancionadors urbanístics i la impugnació de llicències municipals, presumptament il·legals.

Últimes notícies

Notícies per categories

Històric de noticies