1. Titularitat del lloc web

https://www.elverger.es és un domini en internet titularitat de l’Excm. Ajuntament del Verger, CIF  P0313800E, amb seu i domicili social en C/ Cervantes, 10.  Telèfon 965750125 – FAX 966439896 i e-mail informacio@elverger.es.

 2. Objecte

L’ Ajuntament, a través d’aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització dels serveis e informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, en el seu cas, proporcionats per tercers.

3. Terminis i condicions d’ ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d’ usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement. Quan siga necessària la utilització d’ una contrasenya o nom d’ usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’ usuari queda obligat a mantindre-la en secret i a realitzar un ús diligent. En cas de perdua o utilització negligent de la contrasenya, l’ usuari respondrà de la utilització que d’ella hagen pogut fer terceres personas.

Els drets de propietat intelectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d’aquest lloc web, són propietat de l’Ajuntament, si no s’especifica el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o medi, incloent medis electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, en el seu cas, del propietari del copyright o drets d’ autor. Qualsevol ús no autoritzat del material contingut en aquesta web pot vulnerar les lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intelectual, de privadesa, publicitat, i altres legislacions sobre comunicacions. Queda prohibida la utilizació dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. Els usuaris d’ Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i realitzar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant, tal autorizació no permet la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal.lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expresament autoritzat per l’ Ajuntament.

L’ Ajuntament no es responsabilitza del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del lloc web i es reserva el dret d’actualizar, modificar, conservar, eliminar, o denegar l’accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-lo sense avís.

L’ Ajuntament no es responsabilitza dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als que es puga accedir per mitjà o a través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que els enllaços que apareguen en la seua web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’ altres fonts d’ informació i serveis en Internet sobre les matèries a les que es referixen, on el visitant podrà en el seu cas ampliar o complementar les dades oferides en aquesta web, advertint expressament que això no suposa una suggerència, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destí i per tant, es declina tota responsabilitat relativa al resultat obtés a través d’aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que l’Ajuntament no garanteix de cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferits a l’usuari per tercers, en els llocs web als quals es puga accedir mitjançant enllaços establits en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, pel que aquest no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho  serà de l’eventual incompliment per part dels tercers de la normativa vigent i particularment d’ aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en la pàgina web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret d’eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als esents termes i condicions. L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pugueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivada per causes alienes a l’Ajuntament, o com consecuència d’ ajustos o problemes tècnics propis; així omitix els danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de l’Ajuntament. La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni sustituix la publicitat dels documents que es publiquen en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és l’ únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del seu contingut, ni d’allò que es puga derivar a efectes jurídics que siguen vinculants, devent l’ usuari contrastar la citada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, en el seu cas, o amb la informació que trobem en les dependències de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al.legar-se en processos contradictoris amb l’ Administració Pública. En consecuència, l’ Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l’ ús de dita informació pugueren ocasionar. Les directrius seguides per l’Ajuntament en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de Privacitat d’aquest lloc web.

L’ Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servici. En aquest sentit, l’ Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puguen resultar necessàries per al desenvolupament de les seues competèncias a través del seu portal web s’ajustarà escrupulosament allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament que puga resultar de l’aplicació en la actualitat o en un futur. En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se per als interessats a través d’aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supost específic de què es tracte, ni comunicats a tercers exceptuant en aquells supòsits legals en que puga procedir-se a dita comunicació o es conte amb el consentiment exprés de l’interessat. Així mateix, qualsevol tractament d’aquestes dades es farà de forma confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitat històrica, estadística o científica. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, en el seu cas, de les possibles cessions de les seues dades en el moment en que s’aconseguixquen les mateixes. No obstant, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat anteriorment expressada pot dirigir-se al telèfon 965750125 o enviar un correu electrònic a la direcció informacio@elverger.es significant en el camp Assumpte ‘Protecció de dades personals’.