Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit
Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021

Objecte del tràmit
L’objecte d’aquestes ajudes és regular la concessió directa d’ajudes urgents a les persones treballadores autònomes, afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries a la COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i febrer de 2021, i tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Seran BENEFICIÀRIES de les ajudes les persones treballadores AUTÒNOMES, que complisquen les condicions següents:
1. Ser beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social en els mesos de gener i/o febrer de 2021.
2. Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIES les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requeriments
La presentació de sol·licituds mitjançant un representant requereix l’autorització prèvia a través del Registre de representants (vegeu l’apartat enllaços).

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament
1. QUANTIA DE L’AJUDA
La quantia de l’ajuda ascendirà a:
a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de prestació d’extraordinària associada a la COVID-19, durant els mesos de gener i febrer de 2021.
b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària associada a la COVID-19, durant el mes de gener o febrer de 2021.

Quan s’ha de sol·licitar?
Termini de presentació
El termini d’iniciació de la tramitació (tràmit u) s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 28 de febrer de 2021 (la convocatòria de 2021 s’ha publicat en el DOGV núm. 9016 bis, de 09/02/2021).

Què s’ha de presentar?
A) SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ (segons el model normalitzat en el formulari web disponible en el tràmit telemàtic). Després de l’ompliment, cal signar electrònicament la sol·licitud en el mateix tràmit telemàtic.
B) Documentació que cal annexar a la sol·licitud, si és el cas:
– MODEL NORMALITZAT DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, degudament omplit i signat electrònicament per la persona que tinga el poder per a fer-ho (model normalitzat).
No serà obligatori presentar aquest model si ja s’ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; en aquest cas, és obligatori indicar, en l’apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d’alta a aquest efecte.
– DECLARACIONS RESPONSABLES:
a. Compliment dels requisits establits en l’article 13 de l’LGS per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
b. Ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat que està inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i està disponible també en el tràmit telemàtic).

La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de les bases reguladores, i comportarà l’autorització a la Conselleria competent en matèria de treball, perquè aquesta puga verificar amb la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social i la Tresoreria de la Seguretat Social que la persona sol·licitant és beneficiària de la prestació extraordinària associada a la COVID-19 en els mesos de gener i/o febrer de 2021.

Així mateix, comportarà l’autorització perquè la Conselleria, a l’efecte de verificar que la persona sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes establits en l’article 13 de l’LGS, i l’article 22 de l’RLGS puga reclamar:
a) De l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
c) De l’Agència Tributària Valenciana, competent en matèria d’hisenda, l’acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

En els supòsits d’impossibilitat material d’obtindre algun/s dels anteriors documents, l’òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seua presentació o, en defecte d’això, l’acreditació per altres mitjans dels requisits establits.

Impresos associats
[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Les persones interessades poden obtindre tota la informació en l’ADL EL VERGER.
adl@elverger.es
Telf. 966439551

Notícies per categories

Històric de noticies