De conformitat amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora sobre neteja de solars/parcel·les, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
No es contempla en la normativa urbanística municipal vigent, Normes Subsidiàries de Planejament del Verger, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant el 19 de febrer de 1993, B.O.P. núm. 93 de data 26/04/1993, la possibilitat d’instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques d’autoconsum en edificacions ni terrenys. L’any en què van ser elaborades i aprovades, no es contemplava aquesta possibilitat i menys es podia preveure l’alta demanda que en l’actualitat estan tenint.
La Unió europea, a través de la seua Directiva 2001 del Parlament i Consell ja fomenta l’ús d’energia procedent de fonts renovables, establint l’exigència als seus estats membres de garantir als consumidors el seu dret a convertir-se en autoconsumidors d’energia renovables.
No hi ha dubte que, cada dia és major la conscienciació i la demanda de la societat actual respecte a les energies renovables per a autoconsum.
L’Ajuntament del Verger es proposa regular la instal·lació de captacions solars en el seu terme municipal, establint unes condicions que afavorisquen les instal·lacions tant tèrmiques com fotovoltaiques d’autoconsum i que resulten adequades als efectes ambientals i urbanístics.
b) Necessitat i Oportunitat de la seua aprovació
S’ha detectat des de l’Ajuntament un interés entre els veïns/as un creixent interés per a la instal·lació de panells fotovoltaics en el nucli urbà i urbanitzacions, sent necessari, per tant, aprovar un marc regulador municipal, mitjançant ordenança.
D’aquesta manera, l’Ajuntament del Verger mostra la seua aposta per l’ús d’energies renovables i la cura del medi ambient, així com les reduccions de CO₂.
c) Objectius de la norma
Els objectius específics d’aquesta regulació són:
1. Introduir en la normativa urbanística municipal la regulació de la instal·lació de panells solars tèrmics i fotovoltaics per a autoconsum.
2. Donar la possibilitat als veïns i veïnes del municipi, amb tal instal·lació, la seua incorporació als objectius de transició energètica.
3. Dotar de seguretat jurídica als ciutadans en la instal·lació dels nous sistemes energètics d’autoconsum.
4. Compaginar la regulació proteccionista del patrimoni arquitectònic continguda en el planejament municipal del Verger amb la creixent demanda d’autorització d’instal·lacions solars d’autoconsum.
d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
La qüestió que ens ocupa procedeix ser regulada per ordenança perquè té com a destinatàries a una pluralitat indeterminada de persones, és susceptible d’ulteriors i successives aplicacions i suposa una regulació pròpia i exclusiva en l’àmbit de l’Ajuntament del Verger.
La manca de regulació de la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques d’autoconsum en edificacions i terrenys en les vigents NN.SS., donada la seua antiguitat està suposant una discriminació energètica del nostre municipi.
No es contemplen solucions no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari fins el dia 9 de FEBRER de 2023, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o dirigides al correu electrònic: informacio@elverger.es.

Notícies per categories

Històric de noticies