L’adl El Verger informa que la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha aprovat les bases reguladores i concessió directa d’ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors.

Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit
EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s’aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)
Objecte del tràmit
L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadores autònomes de la Seguretat Social afectades per la COVID, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors.

Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes:
a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d’almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis CNAE-09 que s’indiquen en aquest apartat.
b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09.
CNAE-09 dels beneficiaris als quals es dirigeixen les ajudes:
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
5590 Altres allotjaments
5610 Restaurants i llocs de menjars
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
8230 Organització de convencions i fires de mostres
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d’espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9311 Gestió d’instal·lacions esportives
9312 Activitats dels clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats esportives
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment
EXCLUSIONS:
No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament
1.- Autònoms sense treballadors: 600 euros.
2.- Autònoms amb treballadors: 600 euros (per la seua condició d’autònom) més 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 euros en cas de jornada parcial).
3.- Empreses: 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 en cas de jornada parcial).

La liquidació i el pagament de les ajudes s’efectuaran una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i la comprovació feta d’ofici d’acord amb el que es preveu en l’apartat anterior.
L’import de l’ajuda s’entregarà d’una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.
Aquestes ajudes podran finançar-se a càrrec del Programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’objectiu específic REACT-UE 1, “Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclosa l’ocupació juvenil, i l’ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors”.

Quan s’ha de sol·licitar?
Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 24 hores del dia 17 de febrer de 2021.

On s’ha d’anar?
Presencial
Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment “EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la COVID-19”.
En la pàgina web de LABORA (https://www.labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Per internet
A través de l’enllaç corresponent:
Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDA_AUTO&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21472

Què s’ha de presentar?
La presentació de la sol·licitud s’ha d’efectuar fent dos tràmits:
1.- Tràmit 1: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica ni aportació de documentació).
2.- Tràmit 2: presentació de la sol·licitud: Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent:

a) Dades sobre l’ajuda sol·licitada (annex I).
b) Dades de domiciliació bancària.
c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (annex II), de conformitat amb el que s’indica en la disposició addicional segona.
c) Formulari relatiu a la representació (annex III), per a l’exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Es pot evitar la presentació d’aquest document sol·licitant la subvenció mitjançant signatura electrònica.

És recomanable sol·licitar la subvenció mitjançant signatura electrònica, bé pròpia o mitjançant l’autorització en el Registre de representants (a través del procediment Inscripció en el Registre de representants de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, ACCV, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp), perquè amb això s’evita haver d’efectuar comprovacions que podrien donar lloc a possibles requeriments i influir negativament sobre la data criteri i alentir el pagament de l’ajuda.

Si no disposeu de signatura electrònica podeu sol·licitar-la seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es/

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS DEL PROCEDIMENT EMPCOV 2021

Les persones interessades poden obtindre tota la informació en l’ADL EL VERGER.
adl@elverger.es
Telf. 966439551

Notícies per categories

Històric de noticies