L’objecte del present anunci és la provisió en Comissió de Serveis de 2 places d’Agent de la Policia Local del Verger existents en la Plantilla de l’Ajuntament, enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala de serveis Especials, Classe Policia Local, Subgrup C1, i tenint coneixement que poguera haver-hi Agents de la Policia Local d’altres Ajuntaments interessats a cobrir les següents places:
2 places vacants, temporalment sense ocupar (per realització de curs bàsic d’agents en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).
La duració de la comissió de serveis serà fins a la reincorporació dels titulars de la baixa.
Qui desitge participar en el procés haurà de presentar per Registre d’Entrada, una sol·licitud acompanyada dels mèrits que considere oportuns, mitjançant escrit dirigit al Sr Alcalde-President, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament (www.elverger.es)

Notícies per categories

Històric de noticies