Què és i per a què serveix?
Aquesta convocatòria té per objecte fomentar l’emprenedoria en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió de subvencions a les persones desocupades que, reunint els requisits indicats, s’establisquen com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.
Beneficiaris: Persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en Labora, que s’establisquen com a persones treballadores autònomes o per compte propi i complisquen els següents requisits:
1. Comptar amb un Pla d’empresa de l’activitat a realitzar, que contemple la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d’inversions i pla de viabilitat per a poder dur a terme aquesta activitat.
2. L’activitat autònoma ha de tindre caràcter innovador.
3. La persona sol•licitant ha d’acreditar la següent formació:
3.1. Formació professional oficial (del sistema educatiu o formació professional per a l’ocupació) o educació universitària (grau, màster o curs d’expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci.
3.2. Formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera o de màrqueting digital bé per haver rebut formació sobre aquestes matèries o bé perquè la formació que es posseïsca ja la incloga.
Quantia:
• 5.000 € si la persona beneficiària és un home.
• 6.000 € si la persona beneficiària és una dona.
• 6.600 € si la persona beneficiària és una dona víctima de la violència de gènere.
Condicions per a la concessió de la subvenció:
• Haver-se donat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en la Mutualitat del col•legi professional que corresponga, a partir de l’1 de gener de 2024. La data d’alta serà considerada com a data d’inici d’activitat.
• Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat. No s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s’inicia l’activitat autònoma.
• Figurar d’alta en el Cens d’obligats tributaris, en l’impost sobre activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en la mutualitat del col•legi professional que corresponga amb caràcter previ a la presentació de la sol•licitud.
• No haver realitzat la mateixa activitat o similar com a persones treballadores autònomes o per compte propi en els sis mesos anteriors a l’inici de l’activitat que dona lloc a la sol•licitud de la subvenció.
• Desenvolupar l’activitat de manera independent en la Comunitat Valenciana..
• No haver sigut beneficiari ni l’any 2022 ni l’any 2023 d’altres subvencions de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació per constitució com a autònom.
• El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, en el qual figuren els pactes territorials per l’ocupació i desenvolupament local.
Obligacions de les persones beneficiàries:
Mantindre l’activitat per compte propi i l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent durant almenys tres anys des de la data d’efectes de l’alta en aquest règim.
• Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l’actuació objecte de subvenció durant tot el període d’execució de l’ajuda (és a dir, des que es concedisca l’ajuda fins que s’aporte la documentació a la qual fa referència la lletra següent), incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l’activitat subvencionada.
• Aportar, en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment obligatori de l’activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre publicitat i transparència a què fa referència l’apartat anterior.
Termini per a presentar sol·licitud: Fins al 31 de juliol de 2024.
Més informació en l’ADL EL VERGER
adl@elverger.es
Telf. 966439551

Notícies per categories

Històric de noticies