Què és i per a què serveix?
Aquesta convocatòria té per objecte concedir subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.
Beneficiaris: dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d’adopció.
• Excloses: sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col•laboradores.
Quantia:
• En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros.
• En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros.
Aquests imports s’incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o a una dona.
Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.
Condicions per a la concessió de la subvenciö:
• La contractació ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2024 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
• La persona contractada ha d’haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a la seua contractació. No s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s’inicia la relació laboral.
• La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.
Termini per a presentar la sol·licitud: S’haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 2 de setembre de 2024.
Més informació en l’ADL EL VERGER
adl@elverger.es
Telf. 966439551

Notícies per categories

Històric de noticies