L'Excma. Diputació D'Alacant, concedeix a l'Ajuntament del Verger les següents subvencions: