La Excma. Diputació Provincial d'Alacant, concedeix a l'Ajuntament del Verger, les següents subvencions: