96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Ordenances Municipals

 

Les ordenances estan en format PDF®. Si tinguereu cap dubte o consulta, poseu-se en contacte amb l’Ajuntament.
Ordenances Fiscals
Basura i recollida d’escombreries 196 Kb
Tasa per prestació de serveis en el Cementeri Municipal 188 Kb
Documents administratius 514 Kb
Guals 184 Kb
Escola Infantil 188 Kb
Impost bens inmobles (IBI)
180 Kb
Impost instal·lacions, construccions i obres (ICIO) 176 Kb
Impost vehicles tracció mecànica (IVTM) 184 Kb
Ocupació de via pública 192 Kb
Plusvalies 184 Kb
Instal.lacions Esportives 180 Kb
Retirada de vehicles 184 Kb
Clavegueram 184 Kb
Servei d’aigua potable 151 Kb
Taxis 476 Kb
Ordenança municipal de tràfic 226 Kb
Canon urbanística adequació CN-332 110 Kb
Instal.lació de cadafals amb motiu dels festejos de Bous al Carrer 156 Kb
Preu públic matrimonis civils 133 Kb
Utilització de locals municipals
146 Kb
Ordenances Reguladores
Tanques i valles
56 Kb
Bon govern i convivència.  Tinença i protecció d’animals de companyia i potencialment perillossos
184 Kb
Protecció contra contaminació acústica i vibracions 484 Kb
Neteja urbana 
370 Kb
Publicitat en busties 89 Kb
Creació de registre municipal d’Associacións de veïns 1,69 Mb
Rehabilitació façanes 150 Kb
Ordenança reguladora de les escoles esportives municipals (modificada 2019) 1,48 Mb
Ordenança reguladora per a l’autorització de llicències urbanístiques i d’activitats 1,07 Mb
Reglament instal.lacions esportives 228 Kb
Reglament municipal del registre d’unions de fet 167 Kb
Reglament Horts Urbans
57 Kb
Rastre
245 Kb
Ordenança reguladora de la instalalació d’equips d’aire condicionat en les façanes dels edificis
59 Kb
Ordenança reguladora del medi rural del terme municipal del Verger
168 Kb
Ordenança reguladora del servei del cementeri municipal del Verger
244 Kb
Ordenança reguladora punt net
78 Kb
Ordenança reguladora d’estacionaments i reserves d’espais en vies públiques per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (novetat 2019)
297 Kb

 

Pin It on Pinterest