El Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus (PIR) de la Comunitat Valenciana va ser publicat al DOCV el dia 26 d’abril de 2019. L’art. 14 estableix l’obligació dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de la redacció i aprovació dels Plans Locals de Gestió de Residus i Assimilables:
“D’acord amb el que es determina a la Llei 22/2011 i les seves modificacions, les entitats locals poden establir plans locals de residus, a l’àmbit de les seves competències. Aquests plans locals de residus, no poden contravindre el que es disposa a la normativa comunitària, estatal ni autonòmica de residus.
A la Comunitat Valenciana, els plans locals de residus han d’executar-se de forma col·laborativa amb els consorcis de residus de la Comunitat Valenciana de l’àrea geogràfica de què és tracte o entitat local dels serveis de valorització i eliminació competent, i també amb la Generalitat i la diputació corresponent. A aquests efectes, el pla local de residus ha de preveure la subscripció dels convenis de col·laboració corresponents, al menys amb el consorci de residus o l’entitat local competent dels serveis de valorització i eliminació competent de què es tracti, per assegurar que les mesures del pla local de gestió de residus estan d’acord amb la jerarquia europea en matèria de gestió de residus, pel que fa com a mínim a la prevenció de la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el reciclatge en origen ….”

De conformitat amb allò previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del PLA LOCAL DE RESIDUS I ASSIMILABLES DEL VERGER, es va realitzar CONSULTA PUBLICA PRÈVIA SOBRE EL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL VERGER, no havent-se presentat opinions durant el període exposat (del 2 d’agost al 19 de setembre de 2023).

Consideracions:
De conformitat amb el que es preveu en l’article 133.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, una vegada redactat el Pla/norma i prèvia a l’aprovació del mateix per l’òrgan competent es sotmet el mateix a CONSULTA, AUDIÈNCIA E INFORMACIÓ PÚBLICA perquè els interessats i organitzacions més representatives puguen formular observacions i/o al·legacions durant un període de 45 dies hàbils des de la seua publicació.

Documents a consultar i que integren el Pla Local de Residus i Assimilables del Verger:
1. Memoria justificativa.
2. Model Guia de laboratori
3. Model Guia de Bones Pràctiques
4. Plànol 1
5. Plànol 2
6. Plànol 3

a) Antecedents normatius
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats ja establia que les Entitats Locals, en el marc de les seues competències, podran elaborar programes de gestió de residus de conformitat i coordinació amb el Pla Nacional Marc i amb els Plans Autonòmics de gestió de residus.
En aquesta mateixa línia s’expressava la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, que en l’article 22, va dictar que les activitats tant públiques com privades de gestió de residus s’havien d’executar conforme als plans de residus aprovats per les administracions públiques competents, els quals haurien d’implantar la recollida selectiva com a fase imprescindible per a la valorització dels residus i aprovar-se conforme al procediment establert a la normativa de règim local parteix l’aprovació de les ordenances.

b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Els problemes que es pretenen solucionar es poden descriure com segueix:
* Obtenir una memòria justificativa de tots els serveis competència de l’Ajuntament del Verger en matèria de recollida de residus.
* Estudiar el rendiment actual de separació i establir objectius de rendiment per als propers anys.
* Justificar i quantificar les accions adoptades per aconseguir les millores de rendiment en la recollida selectiva en origen, a fi de complir amb els objectius de reciclatge disposats a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i el PEMAR (Pla Estatal Marc de Gestió de Residus).
* Justificar els sistemes de recollida seleccionats segons els objectius de recuperació marcats per la normativa vigent.
* Disposar duna memòria econòmica vinculant per a lAjuntament.
* Dotar de formació i informació pràctica de separació de residus la ciutadania.

c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
La necessitat del PLGR deriva, en concret, del que disposa larticle 14 del Decret 55/2019, de 5 dabril, del Consell, pel qual saprova la revisió del Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana.
Amb el pla es pretén comptar amb una planificació temporal i aplicació de mesures escalonada tendents a obtenir els objectius de reciclatge marcats a la normativa reguladora.
Per tant, la tramitació del document que ens ocupa és necessària per poder garantir models de consums i producció sostenibles, facilitant el reciclatge dels residus segons les tipologies.

d) Els objectius de la norma
L’objectiu principal del PLGR és regular les característiques del servei de recollida de residus per a l’Ajuntament del Verger. En el qual, amb l’anàlisi prèvia de la situació actual, s’han de fixar els circuits de recollida, les ubicacions dels contenidors, els equips i les instal·lacions necessàries i la resta d’elements relatius a l’adequada organització del servei.

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
L’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus de l’Ajuntament del Verger és una obligació establerta al PIR-CAV, per tant, no és possible la no regulació.

Notícies per categories

Històric de noticies