Des de la Regidoria de Comerç s’informa de les noves ajudes que subvencionen les inversions en obres, instal•lacions i equipament en els establiments comercials, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic als establiments situats o que s’implantaran en la Comunitat Valenciana.
Les inversions es poden destinar a equipament per a l’exposició, l’emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l’establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Únicament se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l’establiment.
La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment i en un període de tres anys.
Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
• CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
• IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6,
Agrupacions:
Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 15 de gener fins el dia 9 de febrer de 2024, tots dos inclosos.
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2024 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2023/13238].
Les sol•licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l’ajuda que es pretenga sol•licitar, de les regulades en esta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
També s’han publicat les ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l’equipament per a l’exercici i desenvolupament dels oficis artesans.
La inversió aprovada no podrà ser inferior a 2.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir fins al 75% amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l’activitat, en el termini de 3 anys. Es necessita estar en possessió del DCA.
Per a més informació:
𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥
𝗮𝗱𝗹@𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿.𝗲𝘀
96 643 95 51

 

Notícies per categories

Històric de noticies