De conformitat amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora sobre neteja de solars/parcel·les, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
Existeixen en tots els sectors de sòl urbà, així com en sòl rústic del nostre municipi nombrosos solars i parcel·les, generalment sense cap neteja, que serveixen amb freqüència per a depòsit d’enderrocs i fems i s’omplin tots els anys de mala herba, de manera que suposen un perill per als altres immobles, sobretot per la possibilitat d’incendis, a més de deteriorar la imatge pública de l’entorn urbà i rústic.
La present norma té com a finalitat prestar un servei a la ciutadania, posant en marxa un servei públic de neteja de solars i parcel·les facilitant així que es conserven en les condicions que contempla la normativa municipal. Aquesta iniciativa va dirigida a aquelles persones i empreses que per diferents motius no poden fer el manteniment de les seues propietats.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament pretén solucionar el problema que ve arrossegant-se des de fa anys i que obliga el consistori a notificar a aquells/as propietaris, sobretot empreses, que no mantenen nets els seus solars i parcel·les.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
Amb aquesta norma s’agilita el funcionament de l’administració i en definitiva el compliment de l’ordenança, amb tot això aconseguirem un poble i un terme municipal més net i amb millor qualitat ambiental.

c) Els objectius de la norma.
Sent conscients de la dificultat d’efectuar per mitjans propis la neteja dels solars/parcel·les, l’Ajuntament pretén atendre a tots els possibles propietaris per a la prestació d’aquest servei. Per tant, els/as propietaris podran optar per encarregar la neteja de la seua solar/parcel·la a l’Ajuntament, prèvia liquidació i pagament de la taxa corresponent.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
D’entre els instruments normatius a la disposició de les Entitats Locals, l’Ordenança és la norma que millor s’ajusta a la proposta d’actuació que es vol realitzar.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Notícies per categories

Històric de noticies