Hui s’han publicat en el BOP les bases reguladores per la convocatòria de Subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi del Verger finançades per l’Excma. Diputació Provincial D’Alacant, per la qual cosa es podran presentar les sol·licituds a partir de demà 19 d’octubre fins al 25 d’octubre en la Seu Electrònica de l’Ajuntament del Verger: https://elverger.sedelectronica.es/

Ací recordem la informació més rellevant referent a les condicions i documentació requerida:
Conceptes subvencionables.
1.- ENERGIA ELÈCTRICA. En període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.
2.- GAS. En període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.
3.- CARBURANTS. En període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2022.
Necessaris per al funcionament i afectes directament al negoci.
– Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent enumerats amb anterioritat i abonats en cadascun dels períodes citats.

Forma i termini de presentació de sol·licitud:
El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant.

Documentació a aportar al costat de la sol·licitud (segons model normalitzat):
1.- NIF / CIF o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.
2.- Certificat actualitzat de situació censal de l’Agència Tributària on conste l’activitat econòmica amb la seua data d’alta i el domicili fiscal dins del terme municipal del Verger.
3.- Informe actualitzat de Vida laboral de la persona treballadora autònoma, autònom societari o comuner.
4.- En el cas de persones treballadores mutualistes: certificat de la Mutualitat on conste d’alta en data de la publicació en el BOP de la convocatòria d’aquestes ajudes.
5.- Informe de Plantilla Mitjana de Treballadors en Alta expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social a la data d’obertura del termini de presentació de sol·licituds
6.- Certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (*TGSS).
7.- Documentació acreditativa de les despeses corrents i del seu justificant d’abonament d’acord amb els requisits de la Base Tercera.
8.- Declaració Responsable segons model normalitzat
9.- Declaració Minimis segons model normalitzat
Aquesta sol·licitud ha d’acompanyar-se obligatòriament (a excepció de si ja es va facilitar a l’Ajuntament del Verger per a l’anterior convocatòria de SUBVENCIÓ PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PEL *COVID – 19).

Quantia de les ajudes:
La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga depassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.
Es subvencionarà el 50% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes.

Més informació:
ADL EL VERGER
Tel. 966439551
adl@elverger.es

 

Notícies per categories

Històric de noticies