L’Ajuntament del Verger recorda que (SEMPRE QUE ES DISPOSE D’UN CERTIFICAT DIGITAL) en la seu electrònica https://elverger.sedelectronica.es/, dins del catàleg de tràmits, es troba el procediment de Sol·licitud de Certificat o Volant d’Empadronament (TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA).
En l’apartat “Exposa”, s’indicarà que el certificat és per a demanar la moratòria de la hipoteca i serà  en l’apartat “Tipus” on s’haurà d’elegir certificat de convivència.

Segons nota de la Comissió Permanent del Consell d’Empadronament en sessió telemàtica de 31 de març, relativa a la tramitació de certificats d’empadronament o de convivència per a sol·licitar la moratoria en el pagament de quotes hipotecaries, exposa:
“S’estan plantejant situacions en què els habitants no disposen dels sistemes d’identificació i signatura electrònica previstos en els art. 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, per realitzar la sol·licitud de l’certificat en línia, de manera que atenent a les excepcionals circumstàncies creades per la declaració de l’estat d’alarma, una possible solució serà”:

Enviar un correu electrònic a informacio@elverger.es amb la següent documentació:
– Còpia del document nacional d’identitat del sol·licitant.
– Si el certificat que es sol·licita es colectiu s’haurà d’enviar còpies dels documents acreditatius d’identitat de tots els empadronats en el domicili. Per als menors d’edat que no disposen del dni s’haurà d’aportar còpia del certificat de naixement o del llibre de familia.
– Escrit firmat pel sol·licitant indicant: Nom i cognoms, adreça d’empadronament en el municipi, el nom i cognoms de la resta d’empadronats en el domicili si es per a certificats col·lectius, adreça de correu electrònic, motiu de la sol·licitud i telèfon de contacte.
– En el cas de certificats colectius, un escrit firmat per totes les persones majors d’edat empadronades en el domicili autoritzant al sol·licitant del certificat.

Les persones interessades a realitzar aquest tràmit poden contactar en cas de dubtes al telèfon en el 965750125 o per correu electrònic en informacio@elverger.es .

 

Notícies per categories

Històric de noticies