L’objecte del present anunci és la provisió en Comissió de Serveis de 3 places d’Agent de la Policia Local del Verger existents en la Plantilla de l’Ajuntament, enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala de serveis Especials, Classe Policia Local, Subgrup C1, i tenint coneixement que poguera haver-hi Agents de la Policia Local d’altres Ajuntaments interessats a cobrir les següents places:
2 places vacants, temporalment sense ocupar (per absència temporal del seus titulars) i 1 plaça vacant per nova creació ja ofertada.
La duració de la comissió de serveis serà fins a la reincorporació dels titulars.
Qui desitge participar en el procés haurà de presentar per Registre d’Entrada, una sol·licitud acompanyada dels mèrits que considere oportuns, mitjançant escrit dirigit al Sr Alcalde-President, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament (www.elverger.es)

Notícies per categories

Històric de noticies