De conformitat amb allò previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança a dalt referenciat, es procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant la web municipal www.elverger.es, on es recollirà l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els i les ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho consideren, puguen fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats sobre la present Ordenança, fins al dia 27/10/2023, mitjançant el correu electrònic següent:alcaldia@elverger.es, o per registre d’entrada de l’ajuntament, així com per qualsevol dels mitjans establerts a l’art. 16 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, a continuació, se’n proporciona un xicotet resum.

1.- INTRODUCCIÓ

Al municipi del Verger, hi ha associacions sense ànim de lucre que fomenten iniciatives i activitats d’utilitat pública o interés social en matèries com ara Cultura, Esports, Festes, Acció Social, entre d’altres, que reporten un benefici a la comunitat, i permeten reforçar la identitat d’aquest municipi. És per aquest motiu, pel qual des de l’Ajuntament del Verger s’ha intentat donar suport a les associacions. Així mateix, l’esforç realitzat per les associacions sense ànim de lucre d’aquest municipi per programar i executar activitats socials amb una finalitat pública que redunden en benefici dels veïns i veïnes; a més del reconeixement, ha de tenir un suport econòmic per part d’aquest Ajuntament.
Idea aquesta, que és conseqüent amb l’exposició de motius de l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, (d’ara endavant LGS) desenvolupada pel RD 887/2006 de 21 de juliol, que explica que “una part important de l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions, a fi de donar resposta, amb mesures de suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques”. Aquests diners públics que les administracions públiques atorguen a fons perdut i dins de les seues previsions pressupostàries, per això la consecució d’un fi públic són les subvencions. Aquestes són una modalitat important de despesa pública i, per tant, s’han d’ajustar a les directrius de la política pressupostària.
A més, els principis bàsics en la gestió de les subvencions són els digualtat, publicitat, transparència, objectivitat, eficàcia i eficiència. En l’àmbit concret de les entitats locals, l’article 17 de la Llei esmentada estableix que les corporacions locals poden optar a l’hora de regular la concessió de les subvencions per algun dels instruments normatius següents:

a) Bases aprovades en el marc de les bases d’execució del pressupost.
b) Mitjançant una ordenança general de subvencions.
c) Mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.

A fi d’aconseguir una normativa general que resulte adaptable periòdicament amb el menor cost procedimental possible, l’Ajuntament del Verger podrà comptar amb el sistema que més s’ajuste a les necessitats de cadascuna de les Àrees municipals, ja que allò que es pretén ordenar amb criteris homogenis l’activitat de foment i, alhora, donar seguretat jurídica i estabilitat a les relacions jurídiques entre l’Administració i les possibles entitats beneficiàries, propiciant la realització efectiva dels principis bàsics assenyalats anteriorment. Així mateix, per ajustar-se a la normativa d’estabilitat pressupostària, l’Ajuntament del Verger, en aprovar-se els pressupostos, recull al Capítol IV, les partides amb consignació pressupostària per concedir subvencions a entitats sense ànim de lucre que tinguin assignació pressupostària al Pressupost General Municipal.

2.- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA NORMATIVA

En l’actualitat l’Ajuntament del Verger, no compta amb una Ordenança General de concessió Subvencions municipals, per això, es considera que disposar-ne ajudaria el consistori a l’hora de procedir a la concessió de subvencions i ajuts que s’atorguen a allò llarg de l´any.  Així mateix, es compliria amb allò estipulat al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com a les novetats legislatives que en els darrers anys s’han aprovat en matèria de subvencions.

3.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ

Una de les formes d’actuació de les administracions públiques és l’activitat de foment, que és aquella modalitat d’intervenció administrativa consistent a dirigir l’acció dels particulars cap a finalitats d’interès general mitjançant l’atorgament d’incentius diversos.  L’activitat subvencional és la forma en què per excel·lència s’instrumentalitza l’acció de foment de les administracions públiques, en concret en el cas dels Ajuntaments l’article 23 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, estableix que «Les corporacions locals poden concedir subvencions a entitats, organismes o particulars els serveis o activitats dels quals complementen o supleixen els atribuïts a la competència local, amb subjecció al que preveu l’article 180 del Reglament d’Hisendes Locals.»
En vista que l’Ajuntament del Verger duu a terme una important activitat subvencionadora, amb l’objectiu de donar resposta a diferents demandes socials, educatives, culturals, esportives i econòmiques tant de persones físiques com jurídiques, cal procedir a regular el exercici d’aquesta activitat per part de la present administració, conforme a la legalitat vigent i d’acord amb la pròpia estructura administrativa de l’Ajuntament.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’aplicació a aquest Ajuntament, en virtut del que disposa l’art. 3.1 .b. i al seu art. 9.2 que, amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les bases reguladores de concessió en els termes establerts en aquesta Llei, i s’han de publicar al Diari Oficial corresponent.
Per part seua, l’art. 17.2 de la dita Llei estableix que les bases reguladores esmentades de les subvencions de les corporacions locals, s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una Ordenança General de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.
Per donar compliment a allò que s’ha exposat al paràgraf anterior, es fa necessària l’aprovació d’un marc jurídic adequat regulador de les bases de concessió de subvencions en l’àmbit de l’Ajuntament del Verger, adaptat tant a l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de desembre. novembre, General de Subvencions com al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Subvencions. Això es durà a terme a través de la present ordenança general reguladora de la concessió de subvencions municipals, la qual regularà el règim jurídic general de subvencions.

4.- OBJECTIUS DE LA NORMA

Aquesta norma té per objecte regular, amb caràcter general, el règim i el procediment aplicable per a l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament del Verger a favor de particulars, entitats i col·lectius ciutadans, amb destinació a la realització de projectes o activitats que tinguen per objecte el foment d’actuacions d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública, que complementen o supleixen les competències municipals, sense perjudici que aquesta normativa puga ser completada a les bases específiques que, si escau, estableixen les convocatòries concretes.
Les activitats patrocinades per aquest Ajuntament s’adequaran al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i no es podrà subvencionar cap activitat que, totalment o parcialment, entre en contradicció amb el referit principi d’igualtat d’oportunitats. Així mateix, serà de compliment obligat l’article 24 de la Llei 4/2005 per a la Igualtat de Dones i Homes, i la resta de normativa estatal sobre això.
Són activitats o projectes subvencionables les actuacions referides als àmbits que s’assenyalen:

a) Cultura: A l’àmbit de la cultura podrà ser qualsevol activitat cultural relacionada amb les arts, la música, les ciències i les lletres. Igualment podrà ser objecte de subvenció qualsevol tipus d’iniciativa relacionada amb la multiculturalitat, a l’àmbit formatiu, de protecció del patrimoni cultural, de difusió, de creació, i al lúdic. A més, elaborar programes que potencien la recuperació de tradicions locals.
b) Festejos: En l’àmbit de les festes, les actuacions relacionades amb les festes patronals i/o populars del Verger, i aquelles altres que complementin les activitats municipals en aquesta matèria.
c) Esport: Seran subvencionables les despeses derivades d’actes i activitats esportives o relacionades amb la promoció de l’esport, organitzats per clubs o associacions esportives.
d) Educació: Activitats dirigides a la formació de l’alumnat, al sosteniment i funcionament de les AMPAS, i altres activitats dirigides al sector educatiu.
e) Joventut i Associacions de Jubilats: Activitats d’animació sociocultural, programes destinats a joves ia pensionistes (jubilats), concursos, exposicions, altres activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i assessorament, d’oci i temps lliure (jubilats) ), activitats formatives i educatives, i, en general, totes aquelles actuacions relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme  juvenil i de la gent gran (jubilats i pensionistes).
f) Igualtat de gènere: Actuacions dirigides a la commemoració d’onomàstiques (8 de març: Dia Internacional de les Dones, 25 de novembre: Dia Internacional de la Violència contra les Dones) i al foment d’activitats per al desenvolupament de programes per a la igualtat entre dones i homes, recollits a la Normativa sobre Igualtat d’Homes i Dones de la CAE. A més, de programes que promoguen específicament la participació de dones i xiquetes.
g) Altres: Qualsevol altra actuació que siga complementària de l’activitat municipal i susceptible de ser subvencionada, per estar dirigida a un col·lectiu de població determinat.

5.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO REGULATORIES

No existeixen

Últimes notícies

Notícies per categories

Històric de noticies