De conformitat amb allò previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’una Ordenança Reguladora, es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seua presentació a qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

La venda no sedentària constitueix un signe d’identitat de l’estructura comercial tradicional de la Comunitat Valenciana del que n’és un clar exemple el Mercat dels divendres que se celebra actualment al C/ Divina Aurora, que està molt arrelat al municipi i davant de l’absència de reglament d’aquest Mercat, s’ha de regular en compliment del que disposa el Decret 65/2012, de 20 d’abril del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
La venda no sedentària ha arribat a assolir notorietat pròpia, de manera que atorga utilitat promocional als entorns urbans i comercials on es desenvolupa i contribueix al manteniment d’un nivell d’ocupació estable en aquest sector.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

El Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana determina en el seu articulat que els Ajuntaments mitjançant ordenança municipal regularan la venda no sedentària als seus municipis així com atorgaran llicències als venedors.
Amb la gestió directa del mercat dels divendres assumida per l’Excm. Ajuntament del Verger és necessari disposar d’una Ordenança municipal perquè regule les particularitats de la venda no sedentària en el mateix i al lloc on s’ubica, així com realitzar un procediment d’assignació de llocs i atorgament de les llicències corresponents, a més de establir les condicions per al desenvolupament d’aquest tipus de venda ambulant des de la qualitat del servei als seus usuaris, millorant les condicions de treball dels venedors, contribuir a la seua professionalització, millorar la seua competitivitat i introduir criteris de responsabilitat medi ambiental en la gestió dels residus després de la celebració, introduir criteris d’innovació i continuar apostant pel comerç autòcton i de proximitat.

OBJECTIUS DE LA NORMA

De conformitat amb el que disposa l’article 6 del Decret esmentat a l’Ordenança es regularà:

  • Els perímetres o llocs determinats, públics o privats, on es podrà fer la venda no sedentària.
  • Els dies i horaris en què es podrà dur a terme l’activitat segons la modalitat de venda.
  • El tipus de productes que es puguen autoritzar en cada cas.
  • Les condicions dels llocs de venda i dels productes que es comercialitzen.
  • Els requisits per a l’exercici de la venda no sedentària, el nombre màxim d’autoritzacions que es podran concedir, el procediment i els criteris que seran tinguts en compte per a l’atorgament i la transmissió de les autoritzacions de la venda no sedentària.
  • Els criteris excepcionals que s’hagin de considerar en ocasió de la celebració de les festes de la població i l’organització desdeveniments públics.
  • El règim d’infraccions i sancions.

Amb l’Ordenança es pretén, per tant, establir la tipologia de productes en venda al Mercat, la seua ubicació, horaris de muntatge i desmuntatge dels llocs, horaris de venda al públic, el procediment per a l’atorgament de llicències, canvis de titularitat dels llocs. així com els requisits necessaris dels titulars dels llocs i de les persones autoritzades per exercir la venda i el règim sancionador per al mercat dels divendres.

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO REGULATORIES

L’article 25.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 33. 2 g) de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana otorguen competències als municipis en matèria de comerç ambulant.

A nivell estatal la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista regula al capítol IV la venda no sedentària i estableix a l’article 54 que les autoritzacions per a aquesta venda corresponen a cada municipi d’acord amb les ordenances o normes municipals que s’estableixen i els principis per salvaguardar la transparència, igualtat de tracte en la selecció dels candidats als llocs de venda.

La Llei 3/2011 de 23 de març, de Comerç de la Comunitat Valenciana regula aquesta modalitat de venda al Capítol I i en concret a l’article 47, estableix necessitat també de la seua regulació mitjançant ordenança municipal i els anteriors principis de transparència, publicitat, concurrència en la selecció dels venedors per salvaguardar els principis d’igualtat de tracte i lliure competència.

El Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana determina en el seu articulat que els Ajuntaments mitjançant ordenança municipal regularan la venda no sedentària als seus municipis, així com atorgaran llicències als venedors, per la qual cosa cal dictar una ordenança que regule tots aquests aspectes al mercat dels divendres del municipi.

Notícies per categories

Històric de noticies